Хостинг от Speed Host
личный кабинет
служба поддержки
Menu
служба поддержки
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Договір відшкодувального надання послуг хостингу

Публічний договір на надання хостингу.
Нинішній Публічний договір (далі в тексті "Договір") визначає порядок надання хостингу, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між компанією HOSTGRAND, яку надалі будемо називати "Виконавцем", та споживачем послуг, якого надалі будемо називати "Замовником", що прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) щодо укладення нинішнього Договору.

1. Визначення, використовувані в нинішньому Договорі

1.1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, використовуються у такому значенні:
Хостингові послуги - розміщення (зберігання) на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця веб-сторінок та інших даних, які надав Замовник у цифровому форматі (далі в тексті "Дані") з метою забезпечення їх доступності в мережі Інтернет.

Інформаційно-технічні ресурси - комплекс програмно-технічних засобів (програмне забезпечення, веб-сервери), що використовуються Виконавцем для надання хостингових послуг.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надавати хостингові послуги (далі в тексті "Послуги"), а Замовник зобов'язується приймати Послуги, надані Виконавцем, у порядку та на умовах, що визначені цим Договором.

2.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, що забезпечують можливість надання Послуг, передбачених цим Договором.

3. Порядок укладення Договору

3.1. Нинішній Договір є публічним договором відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Послуги для необмеженого кола осіб (Замовників), що звертаються за зазначеними Послугами.

3.2. Укладення нинішнього Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до нинішнього Договору, тобто шляхом прийняття (акцепту) Замовником умов нинішнього Договору в цілому, без яких-небудь умов, виключень та обмежень.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. забезпечити доступність Даних Замовника, розміщених на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця, в мережі Інтернет.

4.1.2. надавати Замовнику в робочий час (з 9:00 до 18:00, за винятком вихідних та офіційних державних свят), консультації через електронну систему тікетів з питань, які виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому Послуг.

4.1.3. забезпечувати конфіденційність параметрів доступу до серверу та поштової служби (логін, пароль), за винятком випадків, коли надання доступу до такої інформації третім особам є необхідною умовою надання Послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. припинити надання Послуг Замовнику у разі:

а) якщо Замовник частково або повністю не виконує умови цього Договору.

4.2.2. розірвати цей Договір та видалити Дані Замовника, розміщені на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця у разі:

а) якщо Замовник не усунув допущені ним порушення цього Договору протягом одного місяця з моменту виставлення Виконавцем вимоги їх усунення.

б) якщо діяльність Замовника грубо порушує правила мережевої етики (організація масових розсилок листів рекламного та іншого характеру (спам), розсилка вірусів, розміщення Proxy-серверів, IRC-серверів, Torrent-клієнтів, IRC-ботів та Mush/Mud-серверів, чатів та інших програм, розміщення та поширення матеріалів порнографічного характеру, розміщення сайтів знайомств без отримання відповідної ліцензії тощо), або порушує вимоги законодавства.

4.2.3. відмовляти Замовнику у розміщенні або припинити розміщення його Даних на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця, якщо вважає, що характер чи зміст Даних Замовника порушує чинне законодавство, має образливий характер, порушує права та законні інтереси інших осіб або суперечить цьому Договору.

4.2.4. не приймати до вирішення претензії Замовника, якщо вони подані з порушенням термінів, протягом яких можна подати такі претензії.

4.2.5. планово або позапланово змінювати технічні характеристики та параметри програмно-технічних засобів, задіяних у наданні Послуг, у разі, якщо такі зміни спрямовані на підтримку працездатності програмно-технічних засобів або на поліпшення їх функціонування, у тому числі з тимчасовим (до двох днів) призупиненням надання Послуг.

4.2.6. З особистих даних Замовника, Виконавець має в своєму розпорядженні: електронну адресу Замовника (далі e-mail) і придуманий Замовником пароль (хаотичний набір буквених і цифрових знаків). E-mail і пароль є даними для входу в особистий кабінет хостингу Замовника. Вказані дані доступу Виконавець зобов'язується не передавати третім особам, не публікувати у відкритому доступі і прикладати всі зусилля для їх конфіденційного збереження.

4.2.7. виконавець на своєму ресурсі не обробляє платежі Замовника і не реєструє домени. Вказані дії здійснюють впроваджені в особистий кабінет виконавця програмні блоки доменних реєстраторів і процесингових центрів обробки платежів.

4.2.8. керуючись Законом України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.01.2014, Виконавець не обробляє, не збирає і не зберігає дані, які законом визначені як персональні та належать до категорії "з особливим ризиком", а саме: ПІБ, паспортні дані, місце проживання, дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, судимість, а також дані, що стосуються здоров'я, сексуального життя, біометричних або генетичних даних.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1.. не здійснювати діяльності в рамках наданих Послуг у тій або іншій мірі, спрямованих на:

а) підрив мережевої безпеки;

б) порушення роботи програмно-технічних засобів, що знаходяться в мережі Інтернет;

в) організацію мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет;

г) організацію масових розсилок кореспонденції рекламного та іншого характеру (спам);

д) розміщення та поширення інформації, вміст якої суперечить законодавству.

4.3.2. забезпечувати збереженість та конфіденційність отриманої від Виконавця службової інформації (посилання, імена та паролі доступу, номери мобільних телефонів фахівців Виконавця та ін.);

4.3.3. у разі наявності претензій до наданих Виконавцем Послуг письмово повідомляти про це Виконавця протягом семи календарних днів з моменту, коли Замовнику стало відомо або повинно було стати відомим про невиконання або неналежне виконання Виконавцем прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця належного надання Послуг;

4.4.2. отримувати від Виконавця цілодобові консультації через систему тикетів щодо питань, що виникають у зв'язку з наданням Послуг;

4.4.3. розірвати цей Договір у разі:

а) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань щодо надання Послуг у рамках цього Договору;

б) незгоди з внесеними Виконавцем змінами і/або доповненнями до цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Договором.

5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за збитки, явно або косвенно понесені Замовником внаслідок повного або часткового споживання або відсутності можливості споживання Послуг у таких випадках:

5.2.1. якщо збитки завдані у зв'язку зі заміною, ремонтом або налаштуванням обладнання, програмного забезпечення або проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності або вдосконалення програмно-технічних засобів Виконавця за умови попереднього повідомлення Замовника не менш як за одну добу;

5.2.2. якщо збитки завдані внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, або через непрацездатність телекомунікаційних каналів, мереж передачі даних, інформаційних ресурсів або сервісів, а також аварій (збоїв у роботі) у силових електричних або комп'ютерних мережах, що знаходяться поза власними ресурсами Виконавця, або на функціонування яких він не має можливості впливати;

5.2.3. якщо збитки завдані через наявність помилок або шкідливих компонентів в програмному забезпеченні, яке використовується на серверах Виконавця або інших серверах мережі Інтернет, а також в програмному забезпеченні, яке використовується Замовником;

5.2.4. якщо збитки завдані через недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також через несанкціонований доступ третіх осіб до технічних або інформаційних ресурсів Замовника.

5.2.5. у випадку, якщо обраний Замовником вид послуг хостингу не відповідає параметрам інформаційного ресурсу Замовника і/або режиму його експлуатації, зазначеним у тарифних планах.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст Даних Замовника, а також за зміст будь-якої інформації, розміщеної на технічних та інформаційних ресурсах Замовника.

5.4. Виконавець не несе відповідальності і не надає жодних явних або неявних гарантій (в тому числі гарантій дотримання прав або придатності для конкретних цілей) на будь-яку інформацію, товар або послугу, розповсюджувані Замовником або третіми особами через мережу Інтернет, в тому числі, якщо вони розміщені, пропонуються або розповсюджуються на власних інформаційних ресурсах Виконавця.

5.5. Сторони цього Договору беззастережно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, які можуть бути взяті з Виконавця, обмежений сумою оплачених Замовником Послуг, невиконання або неналежне виконання яких призвело до завдання збитків.

5.6. Обмеження відповідальності Виконавця, передбачене п.5.5 цього Договору, не може застосовуватися в разі:

5.6.1. розміру відповідальності для даного виду зобов'язань або за це порушення, який визначений законодавством;

5.6.2. невиконання або неналежне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором є наслідком його прямого умислу.

5.7. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, здійснені ним у процесі використання мережі Інтернет, інформаційних ресурсів або послуг Виконавця, а також за наслідки таких дій.

5.8. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які, в тому числі несанкціоновані, дії третіх осіб, які відбулися внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також за наслідки таких дій.

5.9. Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення авторського права, товарних знаків та інших норм чинного законодавства, пов'язаних з фактом розміщення Даних Замовника в мережі Інтернет на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця.

5.10. Замовник самостійно несе відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність надання Виконавцю інформації, необхідної для державної реєстрації інформаційних ресурсів Замовника, а також за самостійне проведення державної реєстрації інформаційних ресурсів третіх осіб, розміщуваних Замовником як постачальником інтернет-послуг.

5.11. Замовник відшкодовує Виконавцю і/або посадовим особам Виконавця будь-які збитки, понесені Виконавцем або його посадовими особами у зв'язку з розміщенням на інформаційно-технічних ресурсах Замовника інформації, зміст якої суперечить чинному законодавству, а також в інших випадках, коли невиконання Замовником вимог законодавства та/або зобов'язань за цим Публічним договором призвело до завдання збитків.

6. БЛОКУВАННЯ РЕСУРСУ БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАМОВНИКА.

6.1. В разі неприйняття Клієнтом заходів з приводу отриманої скарги від Центру Даних або правоохоронних органів, Виконавець залишає за собою право блокування Клієнта без додаткового повідомлення.

6.2. Виконавець залишає за собою право припинити надання послуг, негайно і без попередження, в разі отримання DDoS-атаки, яка загрожує обладнанню Виконавця та коректній роботі сайтів інших користувачів.

6.3. Оскільки Центр даних, де розміщено обладнання Виконавця, має власну службу обробки скарг і самостійно приймає рішення щодо правомірності скарг на Клієнта Виконавця, Виконавець знімає з себе відповідальність перед Замовниками за дії Центру даних щодо обробки та реакції на скарги (блокування, видалення) та має право в попередньому порядку блокувати послуги Замовника до моменту усунення порушення, виявленого службою обробки скарг Центру даних. Виконавець не несе відповідальності за неправомірність рішень Центру Даних щодо Замовника і їх наслідки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення цього Договору в результаті надзвичайних подій, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, такі як: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, пожежа, негода або інші стихійні лиха, укази уряду, розпорядження (укази) державних органів та посадових осіб, закони та інші нормативні акти компетентних органів, прийняті після акцепту цього Договору та унеможливлюють виконання зобов'язань, встановлених цим Договором, а також дії державних або місцевих органів державної влади та управління або їх представників, що перешкоджають виконанню умов цього Договору, та інші непередбачені обставини, включаючи збої в міській електромережі, технічні проблеми на транзитних вузлах мережі Інтернет та інші порушення функціонування мереж передачі даних, які знаходяться поза сферою впливу Сторін, але не обмежуючись зазначеним.

7.3. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, строк виконання цими Сторонами таких зобов'язань переноситься пропорційно часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше шістдесяти календарних днів.

7.4. У разі, якщо обставини непереборної сили триватимуть більше терміну, зазначеного в п.7.3 цього Договору, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що ці обставини будуть діяти більше цього терміну, Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або його припинення без відшкодування збитків.

8. ІНФОРМУВАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

8.1. Сторони домовляються, що беззастережно визнають юридичну силу текстів документів, отриманих по каналах зв'язку (електронної пошти, системи тікетів) на рівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії, за винятком випадків, коли оформлення документів на паперовому носії є обов'язковим згідно вимог цього Договору.

8.2. Сторони зобов'язані своєчасно перевіряти кореспонденцію, яка надходить на їхні адреси електронної пошти та систему тікетів.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір діє на невизначений термін до його розірвання у порядку, передбаченому цим Договором.

9.2. Цей Договір може бути розірваний:

9.2.1. згідно з обопільною згодою Сторін;

9.2.2. в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця відповідно до п.4.2.2 цього Договору;

9.2.3. в односторонньому порядку за ініціативою Замовника відповідно до п.4.4.3 цього Договору.

10. Повернення коштів

10.1 Клієнт може вимагати повернення коштів за сервіс web-хостингу в повному обсязі, якщо з моменту оплати та використання сервісу не минуло 14 днів.

10.2 Клієнт може вимагати повернення коштів за залишок невикористаного терміну сервісу web-хостингу, якщо він вирішив припинити використання сервісу.

10.3 Клієнт не може вимагати повернення коштів за домен, який він зареєстрував на свої дані та є повним власником домену.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В ДОГОВІР

11.1. Зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться в односторонньому порядку на рішення Виконавця.

11.2. Зміни та/або доповнення, внесені Виконавцем до цього Договору по власній ініціативі, набирають чинності не раніше, ніж через тридцять календарних днів після їх затвердження.

11.3. Зміни та/або доповнення, внесені Виконавцем до цього Договору у зв'язку із зміною законодавства, набирають чинності одночасно з набуттям чинності змін в зазначених актах законодавства.

11.4. У разі незгоди з внесеними змінами та/або доповненнями, Замовник має право розірвати цей Договір відповідно до п.4.4.3 цього Договору.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори та розбіжності, пов'язані з цим Договором, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

12.2. У випадку якщо Сторонам не вдасться вирішити всі спірні питання в порядку, встановленому п.12.1 цього Договору, всі спори, виниклі з цього Договору, включаючи їх укладання, зміну, розірвання, виконання, недійсність, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Сторони беззастережно погоджуються, що цей Договір укладено за взаємною згодою.

13.2. Укладаючи цей Договір, Замовник тим самим заявляє, що:

13.2.1. на його дані вміст його Даних не суперечить чинному законодавству і не порушують прав і законних інтересів третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності;

13.2.2. інформація, надана ним при оформленні замовлення на надання Послуг, є повною, правдивою та точною;

13.2.3. він усвідомлює та погоджується з тим, що частина інформації, яку він надав при оформленні замовлення на надання Послуг, може бути доступною для третіх осіб в силу вимог чинного законодавства.

13.3. У разі, якщо будь-яка умова цього Договору втратить юридичну силу, буде визнано неправомірною або буде виключено з цього Договору, це не призводить до недійсності інших умов цього Договору, які залишають юридичну силу і є обов'язковими для виконання всіма Сторонами.

13.4. Усі питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Виконавця, за умови їх відповідності чинному законодавству.

13.5. Всі правила хостингу, розміщені в розділі FAQ, є невід'ємним додатком до цього договору-оферти.


Реквизиты:


Украина, 61138, г. Харьков, ул. Плиточная 136/2.
ФО-П СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
р/с 26006052121046
IBAN: UA583515330000026006052121046
МФО 351533
ИНН 2948811196
ХАРЬКОВСКОЕ ГРУ АО КБ "ПРИВАТБАНК"
mail:

Документы:


Свидетельство плательщика единого налога

Свидетельство о регистрации

Служба поддержки:


  + 380 504031181
   создать тикет
© 2007 - 2024 Speed Host. All rights reserved