Хостинг от Speed Host
личный кабинет
служба поддержки
Menu
служба поддержки
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Договір відшкодувального надання послуг хостингу

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР надання хостингу
Дійсний Публічний договір (далі іменований по тексту "Договір") передбачає порядок надання хостингу, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між Speed Host іменовано далі "Виконавцем", і споживачем послуг, іменованим далі "Замовником", який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про заключення наданого Договору.


1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДІЮЧОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Використані в діючому Договорі терміни та визначення використовуються в слідуючим їх значенні:
Послуги хостингу - розміщення (зберігання) на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця web-сторінок або інших даних, які предоставлені Замовником у цифровому вигляді (далі іменовані по тексту "Дані") в цілях забезпечення їх доступності в мережі інтернет;

Інформаційно-технічні ресурси - комплекс програмно-технічних засобів (програмне забезпечення, web-сервери) які використовуються Виконавцем для надання послуг хостингу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надати послуги хостингу (далі іменовані по тексту "Послуги"), а Змовник зобов'язується прийняти Послуги, які були надані Виконавцем, в порядку і на умовах, визначених діючим Договором.

2.2. Виконавець вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по дійсному Договору, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, забезпечуючих можливість надання Послуг, передбачених діючим Договором.


3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Дійсний Договір є публічним договором згідно з яким Виконавець приймає на себе зобов'язання по надаванню Послуг у відношенні невизначеного кругу осіб (Замовників), які звернулися за зазначеними Послугами.

3.2. Укладання діючого Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до діючого Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов діючого Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень та обмовок.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець забов'язується:

4.1.1. Забезпечити доступність Даних Замовника, розташованих на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця, в мережі інтернет.

4.1.2. Надавати Замовнику в робочий час (з 9-00 до 18-00, за винятком вихідних днів та офіційних державних свят), консультації по електронній системі тікетів з питань, що виникають у Замовника в зв'язку з наданням йому Послуг;

4.1.3. Забезпечувати конфіденційність параметрів доступу до серверу і поштової служби (логін, пароль), за винятком випадків, коли надання доступу до такої інформації для третіх осіб є необхідною умовою надання Послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. припинити надання Послуг Замовнику у випадку:

а) якщо Замовник частково або повністю не виконує умови даного Договору;

4.2.2. розірвати цей Договір і видалити Дані Замовника, розміщені на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця, в разі:

а) якщо Замовник не усунув допущені ним порушення цього Договору протягом одного місяця з моменту виставлення Виконавцем вимоги про їх усунення;

б) якщо діяльність Замовника грубо порушує правила мережевого етикету (організація масових розсилок кореспонденції рекламного та іншого характеру (спам), розсилка вірусів, розміщення Proxy-серверів, IRC-серверів, Torrent-клієнтів, IRC-ботів і Mush / Mud-серверів, чатів і подібних програм, розміщення і розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, розміщення сайтів знайомств без отримання відповідної ліцензії тощо), або порушує вимоги законодавства.

4.2.3. відмовляти Замовнику в розміщенні або припинити розміщення його Даних на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця, якщо вважатиме, що характер або зміст Даних Замовника порушує чинне законодавство, носить образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить діючому Договору;

4.2.4. зберігати інформацію про всі підключення Замовника до інформаційно-технічних ресурсів Виконавця, включаючи IP-адреси, cookies і адреси запитаних сторінок, якщо така інформація була отримана в ході надання Послуг;

4.2.5. не брати до розгляду претензії Замовника, пред'явлені з пропуском строків, протягом яких такі претензії можуть бути пред'явлені


4.2.6. планово або позапланово змінювати технічні характеристики і параметри програмно-технічних засобів, задіяних в наданні Послуг, у разі, якщо такі зміни спрямовані на підтримку працездатності програмно-технічних засобів або на поліпшення їх функціонування, в тому числі з тимчасовим (до двох днів) призупиненням надання Послуг.

4.2.7. вимагати від Замовника надання повної та достовірної інформації, необхідної для державної реєстрації інформаційного ресурсу (домену) у встановленій Виконавцем формі.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. не здійснювати діяльність в рамках надання Послуг в тій чи іншій мірі, спрямованої на:

а) підрив мережевої безпеки;

б) порушення роботи програмно-технічних засобів, що знаходяться в мережі Інтернет;

в) організацію мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет;

г) організацію масових розсилок кореспонденції рекламного та іншого характеру (спам)

д) розміщення і поширення інформації, зміст яких суперечить законодавству.


4.3.2. забезпечувати збереження і конфіденційність отриманої від Виконавця службової інформації (посилання, імена і паролі доступу, номери мобільних телефонів фахівців Виконавця і ін.);

4.3.3. при наявності претензій по наданим Виконавцем Послуг письмово повідомити про це Виконавця протягом семи календарних днів з моменту, коли Замовнику стало відомо або повинно було стати відомим про невиконанні чи неналежно виконанні Виконавцем прийняті на себе зобов'язання за цим Договором.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця належного надання Послуг;

4.4.2. отримувати у Виконавця цілодобово консультації по системі тікетів з питань, що виникають у зв'язку з наданням Послуг;

4.4.3. розірвати цей Договір у разі:

а) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань з надання Послуг в рамках цього Договору;

б) незгоди з внесеними Виконавцем змінами і / або доповненнями до цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Договором.

5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за збитки, явно або побічно понесені Замовником в результаті повного або часткового споживання або відсутності можливості використання Послуг в наступних випадках:

5.2.1. якщо збитки завдані у зв'язку з заміною, ремонтом або налаштуванням обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності або вдосконалення програмно-технічних засобів Виконавця, за умови попереднього повідомлення Замовника не менше ніж за одну добу;

5.2.2. якщо збитки заподіяні внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, або з причини непрацездатності телекомунікаційних каналів, мереж передачі даних, інформаційних ресурсів або сервісів, а також аварій (збоїв в роботі) в силових електричних або комп'ютерних мережах, які перебувають за межами власних ресурсів Виконавця, або на функціонування яких воно не має можливості впливати;

5.2.3. якщо збитки заподіяні внаслідок наявності помилок або шкідливих компонентів в програмному забезпеченні, використаному на серверах Виконавця або інших серверах мережі Інтернет, а так само в програмному забезпеченні, яке Замовником;

5.2.4. якщо збитки заподіяні внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а так само внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до технічних або інформаційних ресурсів Замовника.

5.2.5. в разі якщо обраний Замовником вид послуги хостингу не відповідає параметрам інформаційного ресурсу Замовника та / або режиму його експлуатації, зазначеним в тарифних планах.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст Даних Замовника, а так само за зміст будь-якої інформації, розташованої на технічних і інформаційних ресурсах замовника.

5.4. Виконавець не несе відповідальності і не дає будь-яких явних або неявних гарантій (в тому числі гарантій дотримання прав або придатності для конкретних цілей) на будь-яку інформацію, товар або послугу, розповсюджувані Замовником або третіми особами через мережу Інтернет, в тому числі, якщо вони розміщені, пропонуються або поширюються на власних інформаційних ресурсах Виконавця.

5.5. Сторони даного Договору беззастережно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, які можуть бути стягнуті з Виконавця, обмежений сумою сплачених Замовником Послуг, невиконання, або неналежне виконання яких призвело до заподіяння збитків.

5.6. Обмеження відповідальності Виконавця, передбачене п.5.5 цього Договору, не може застосовуватися у випадках, коли:

5.6.1. розмір відповідальності для даного виду зобов'язань або за дане порушення визначений законодавством;

5.6.2. невиконання, або неналежне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором є наслідком його прямого умислу.

5.7.
Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, зроблені ним в процесі використання мережі інтернет, інформаційних ресурсів або послуг Виконавця, а також за наслідки таких дій.

5.8. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які, в тому числі і несанкціоновані, дії третіх осіб, що мали місце внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також за наслідки таких дій.

5.9. Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок та інших норм чинного законодавства, пов'язаних з фактом розміщення Даних Замовника в мережі інтернет на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця.

5.10. Замовник самостійно несе відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність надання Виконавцю інформації, необхідної для державної реєстрації інформаційних ресурсів Замовника, а також за самостійне проведення державної реєстрації інформаційних ресурсів третіх осіб, що розміщуються Замовником в якості постачальника інтернет-послуг.

5.11. Замовник відшкодовує Виконавцю та / або посадовим особам Виконавця будь-які збитки, понесені Виконавцем або його посадовими особами в зв'язку з розміщенням на інформаційно-технічних ресурсах замовника інформації, зміст якої суперечить чинному законодавству, а також в інших випадках, коли невиконання Замовником вимог законодавства та / або зобов'язань за цим Публічного договору призвело до заподіяння збитків.


6. БЛОКУВАННЯ РЕСУРСУ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАМОВНИКА.


6.1. У разі неприйняття Клієнтом заходів по скарзі що надійшла від Дата Центру або ж правоохоронних органів, Виконавець залишають за собою право блокування Клієнта без додаткового повідомлення.

6.2. Виконавець залишає за собою право припинити надання послуг, негайно і без попередження, в разі вхідної DDoS-атаки, яка загрожує обладнанню Виконавця і коректної роботи сайтів інших користувачів.

6.3. Оскільки Дата-центр, де розташоване обладнання Виконавця, має власну службу обробки скарг і самостійно приймає рішення про правомочність скарг на Клієнта Виконавця, Виконавець знімає з себе відповідальність перед Замовників за дії Дата-центру з обробки і реакції на скарги (блокування, видалення) та має право в превентивному порядку блокувати послуги Замовника до моменту усунення порушення, виявленого службою обробки скарг Дата-центру. Виконавець не несе відповідальності за неправомочність рішень Дата-Центру щодо Замовника та їх наслідки.


7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, як то: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, пожежа, суворі погодні умови або інші стихійні лиха, урядові постанови, розпорядження (укази) державних органів і посадових осіб, закони та інші нормативні акти компетентних органів, прийняті після акцепту цього Договору і роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених цим Договором, а також дії державних або місцевих органів державної влади і управління або їх представників, що перешкоджають виконанню умов цього Договору, та інші непередбачені обставини, в тому числі неполадки в міській електромережі, технічні проблеми на транзитних вузлах мережі Інтернет та інші порушення функціонування мереж передачі даних, що знаходяться поза сферою впливу Сторін, але не обмежуючись зазначеним.

7.3. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше шестидесяти календарних днів.

7.4. У разі якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш терміну, зазначеного в п.7.3 цього Договору, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що обставини будуть діяти більше цього терміну, Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або його припинення без відшкодування збитків.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ І СПОВІЩЕННЯ


8.1. Сторони домовляються, що беззастережно визнають юридичну силу текстів документів, отриманих по каналах зв'язку (електронної пошти, системи тікетів) нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії, за винятком випадків, коли оформлення документів на паперовому носії є обов'язковим в силу вимог справжньої Угоди.

8.2. Сторони зобов'язані своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на їх адреси електронної пошти і систему тікетів.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ


9.1. Цей Договір діє протягом невизначеного терміну аж до його розірвання в порядку, передбаченому цим Договором.

9.2. Цей Договір може бути розірваний:

9.2.1. по згоді сторін;

9.2.2. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця згідно п.4.2.2 цього Договору;

9.2.3. в односторонньому порядку з ініціативи Замовника згідно п.4.4.3 цього Договору.


10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В ДОГОВІР

10.1. Зміни та / або доповнення до цього Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця.

10.2.
Зміни та / або доповнення, що вносяться Виконавцем в цей Договір за власною ініціативою, набирають чинності не раніше ніж через тридцять календарних днів після їх затвердження.

10.3. Зміни та / або доповнення, що вносяться Виконавцем до цього Договору у зв'язку зі зміною законодавства, набувають чинності одночасно з набранням чинності змін до даних актах законодавства.

10.4. У разі незгоди з внесеними змінами та / або доповненнями, Замовник має право розірвати цей Договір відповідно до п.4.4.3 цього Договору.


11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі суперечки і розбіжності, пов'язані з цим Договором, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

11.2. У разі якщо Сторонам не вдасться вирішити всі спірні питання в порядку, встановленому п.12.1 цього Договору, всі спори, що виникають з цього Договору, в тому числі пов'язані з його укладенням, зміною, розірванням, виконанням, недійсністю підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

12. ІНШІ УМОВИ


12.1. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що цей Договір укладено за взаємною згодою.

12.2. Укладаючи цей Договір Замовник тим самим заявляє, що:

12.2.1. за його відомостями зміст його Даних не суперечить чинному законодавству і не порушують прав і законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності;

12.2.2. інформація, надана ним при оформленні замовлення на надання Послуг, є повною, правдивою та точною;

12.2.3. він усвідомлює і погоджується з тим, що частина інформації, яку він надав при оформленні заказа на надання Послуг, може бути доступна для третіх осіб, зважаючи на вимоги чинного законодавства.

12.3. У разі якщо будь-яка з умов цього Договору втратить юридичну силу, буде визнано незаконним, або буде виключено з цього Договору, то це не тягне недійсність інших умов цього Договору, які збережуть юридичну силу і є, обов'язковими для виконання всіма Сторонами.

12.4. Всі питання, неврегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного, а також локальними нормативними документами Виконавця, за умови їх відповідності чинному законодавству.

12.5 Всі правила хостингу які написані у розділі FAQ є невід'ємною частиною до дійсного договору-аферти.


Реквизиты:


Украина, 61138, г. Харьков, ул. Плиточная 136/2.
ФО-П СЕМЁНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
р/с 26006052121046
IBAN: UA583515330000026006052121046
МФО 351533
ИНН 2948811196
ХАРЬКОВСКОЕ ГРУ АО КБ "ПРИВАТБАНК"
mail:

Документы:


Свидетельство плательщика единого налога

Свидетельство о регистрации

Служба поддержки:


  + 380 504031181
   создать тикет
© 2007 - 2023 Speed Host. All rights reserved